حدیث
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 386 تعداد نوشته های امروز : 0×
پ
پ

براساس واحد سازمانی که در تاریخ 24/4/76 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است، به شرح زیر تعیین می گرد:

مدیرکل وظایف و مسئولیتهای سازمانی ذیل را تحت نظارت مستقیم ریاست سازمان متبوع با هماهنگی معاونین عهده دار می باشد:

الف : برنامه ریزی و سیاست گذاری

_ آگاهی از سیاستها و خط مشی های سازمان متبوع و سازماندهی و هدایت و کنترل فعالیتهای واحد تحت سرپرستی

_ مطالعه تطبیقی و آشنایی با الگو های نوین ساخت و ساز فضا های آموزشی در سایر کشور ها و بویژه طرحهای مناسب با شرایط اقلیمی ، فرهنگی و اقتصادی استان

_تهیه و تنظیم برنامه برای اجرای مطلوب طرح ها و پروژه های ساختمانی، تجهیزاتی مدارس و سایر فضاهای آموزشی و پرورشی استان در قالب اعتبارات تخصیص یافته و نقشه های مصوب .

_ آگاهی و استفاده از توانمندیها و مزیت های نسبی مناطق مختلف استان در اتخاذ سیاست اجرایی.

_ مطالعه و اتخاذ تدابیر در زمینه تامین نیروی انسانی ، منابع مالی ؛ تجهیزات و سایر امکانات با هماهنگی سازمان مطبوع.

_ برنامه ریزی و برآورد مالی مورد نیاز طرح ها و پروژه ها طی دوره برنامه و منابع تامین آنها با استفاده از امکانات استان.

_ کسب اطلاعات لازم پیرامون واحد های آموزشی قابل تخریب ، مرمت ، بازسازی و بهسازی با هماهنگی  آموزش و پرورش و تدوین برنامه زمانی برای اجرای عملیات در قالب اعتبارات مصوب .

_ تهیه طرح و بهره گیری از روشهای انگیزشی در ارتقاء توان علمی ،تحقیقی و همسوئی پژوهشهای کاربردی با طرح های تحقیقاتی سازمان و نیاز های اعلام شده .

_ افزایش ظرفیت طراحی ، نگهداری ،مرمت و بهسازی فضاهای آموزشی از طریق بهبود مدیریت و سازماندهی مطلوب نیروی انسانی، منابع مالی و …

_اتخاذ تدابیر لازم بمنظور تهیه و تنظیم طرح های عمرانی و تعیین اولویت جهت اجرا طرح ها در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی سازمان برنامه بودجه .

_ ترویج نظام ارزشیابی و بکار گیری روش ” مدیریت عملکرد ” به مفهموم برنامه ریزی و بررسی مستمر ، سنجش و هدایت عملکرد کارکنان .

– برنامه ریزی ، سازماندهی و اعمال کنترل در زمینه جلب مشارکتهای مردمی و غیر دولتی در امر مدرسه سازی.

– اخذ اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی، اقتصادی ، اجتماعی (رشد، بافت جمعیت ) مناطق مختلف استان بمنظور شناسائی وضع موجود و تعیین نوع و تعداد تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز حال و آینده در قالب تهیه برنامه کوتاه و  بلند مدت .

-نیاز سنجی و اتخاذ تدبیر در تامین و تربیت کادر فنی واداری و … مورد نیاز تشکیلات مصوب از طریق آموزش ضمن خدمت با هماهنگی دفتر آموزش سازمان.

– اشاعه فرهنگ بهره وری و تقویت انگیزه ها در راستای طرح راهکار های افزایش بازده و جلوگیری از اتلاف منابع بویژه در زمینه مصرف انرژی ومصالح و …

-برنامه ریزی و هدایت امور مربوط به طراحی و تهیه نقشه های( موردی ) معماری ، سازه تاسیسات مورد نیاز بخش ها و مناطق آموزش و پرورش بر حسب مقتضیات جغرافیایی ، اقتصای ، فرهنگی و سیاسی با تاکید بر مصالح و مواد مصرفی موجود.

– برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بمنظور تبادل نظر و استفاده از پژوهشهای موجود .

ب:نظارت ، ارزشیابی و کنترل فعالیت ها

– نظارت کلی بر اجرای دقیق خط مشی ها و مقررات و دستور العملهای لازم الاتباع سازمان متبوع و روند اجرای برنامه از طریق اخذ گزارش ها .

-نظارت موثر بر فعالیتهای مربوط به طراحی نقشه های نمونه و موردی برای مدارس استان و نیز تهیه نقشه های مقدماتی ،تفصیلی و اجرائی ساختمان و دیگر فضاهای آموزشی .

– کنترل عملیات مربوط به برآورد و  پیش بینی لازم در خصوص هزینه ها و نیاز های مراحل مختلف اجرا پروژه هاو تنظیم برنامه زمانی اجراء طرحها و تدوین شرح خدمات ومشخصات فنی پروژه ها .

– نظارت بر روند گزینش و انتخاب پیمانکاران حائز شرایط و صلاحیت از طریق واحد ذیربط .

– اطلاع و تایید نهایی هرگونه پیشنهاد واصله پیرامون تغییر نقشه ها ، مشخصات فنی و مبانی پایه ای طرحها و پروژه ها.

– نظارت بر اجرا ی پروژه های بازسازی و نوسازی مدارس آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه .

– بررسی اخذ گزارش موارد عدم تطبیق نقشه های اجرایی با ضوابط اولویتها جهت اتخاذ تصمیم.

– اعمال کنترلهای لازم بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرا و پیشرفت هر یک از مراحل مربوط به اجرای تشریفات قانونی و تصویب قرداد با هماهنگی بخشهای ذیربط نظیر واحد حقوقی .

– نظارت برنامه ای بر مصرف اعتبارات طرح ها و پروژه ها و اعلام نتایج حاصله به سازمان متبوع .

– نظارت بر فرایند رسیدگی به صورت وضعیتهای موقت و قطعی و کارکرد ها و تشکیل کمیسیون های رسیدگی به علل تاخیر پیمانکاران .

– اخذ گزارشهای منظم و بازدید های موردی بمنظور آگاهی و حصول اطمینان از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها و رعایت مسائل فنی و مقرارت کلی ساختمان .

– نظارت مستمر بر مطالعاتی که در زمینه تدوین بودجه(عمرانی و تجاری ) تحقق می یابد و ارائه نتایج حاصله به سازمان متبوع

– ارائه پیشنهاد  برنامه های زمانبندی شده برای احداث و نوسازی مدارس استان با توجه به نیاز ها و شرایط منطقه .

– نظارت بر تامین و تدارک ( مصالح ، و سایل ، ملزومات و تاسیسات مورد نیاز طرحها و پروژه ها) در چارچوب مقررات و ضوابط مقرر

– کنترل نهائی سقف اعتباری قرار داد ها و پیش بینی میزان کسری اعتبارات و اعلام مراجع استانی و سازمان متبوع برای تامین منابع مورد نیاز .

نظارت بر تنظیم شناسنامه ساختمانهای آموزشی و زمینهای با کاربری آموزشی در سطح استان .

– پیگیری امور مربوط به اجرای طرحهای (ساختمانی ، تجهیزاتی ،عمرانی ملی )که از سوی سازمان تفویض گردیده است.

-حصول اطمینان از چگونگی جذب اعتبارات تخصیصی و امور مربوط به دریافت و پرداختها و ثبت اسناد مالی.

– نظارت بر حسن اجرای امور مالی ، اداری ، استخدامی و رفاهی کارکنان حوزه تحت سرپرستی .

– نظارت و ارزشیابی از نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای سازمانی کار کنان .

ج: تصمیم گیری و هدایت

– صدور دستور لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه

– اخذ تصمیم در زمینه انقعاد قرار داد های لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث و تجهیز مدارس و دیگر فضاهای آموزشی و حصول اطمینان از رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه .

– ارائه رهنمود جهت حل اختلافات احتمالی بین پیمانکاران با دستگاه اجرائی.

– صدور دستور جهت تهیه بانک اطلاعاتی پیرامون مشخصات اصلی و عمده مربوط به فرایند آموزش نظیر آمار دانش آموزی، وضعیت فضاهای آموزشی (به تفکیک وسعت ، عرصه و اعیان )جهت تسهیل در تهیه اجراء برنامه ها .

-بررسی و هدایت فعالیت هایی که از طرف بخش غیر دولتی در راستای تامین فضاهای آموزشی صورت می پذیرد .

– همکاری لازم با گروه های بازرسی نهاد های قانونی کشور و ..

– صدور دستور پیگیری دعاوی اداره کل علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضائی دیوان عدالت اداری و … با هماهنگی واحد حقوقی سازمان متبوع .

– رسیدگی به در خواست ها و شکایات افراد حقیقی و حقوقی از واحد ها و کارکنان و اهتمام بر رفع معضلات و پیگیری تا حصول نتیجه.

– مقایسه گزار ش های حاصله از نحوه عملکرد واحد ها ی تابعه و ارائه رهنمود در زمینه تغییراتی که در راستای بهره روی و بهبود مدیریت و افزایش توان اجرائی می بایست صورت پذیرد .

-اتخاذ تصمیم پیرامون پیشنهاد تشکیل کمیسیونهای تحویل موقت – قطعی پروژه ها ی ساختمانی .

-مطالعه و ارائه پیشنهاد در زمینه بهسازی تشکیلات و روش ها و حذف برخی از فعالیتهای غیر ضروری بمنظور اصلاح گردش کار واحد ها – افزایش بازدهی -کاهش هزینه ها .

-صدور دستور پیگیری ه گونه اخلال یا وقفه در روند اجراء برنامه ها که بر اثر عملکرد عوامل درون سازمانی تحت حوزه مسئولیت وقوع می یابد و پاسخگویی در مقابل تمامی مسئولیت های ناشی از آن در برابر سازمان متبوع.

-تقویت واحد اطلاع رسانی و اخذ تصمیم در زمینه چگونگی ارتباط با رسانه های گروهی و انعکاس فعالیت ها در چارچوب خط مشی های عمومی سازمان .

– پیگیری لازم پیرامون اجرا صحیح و به موقع امور مربوط به تعمیرات – نوسازی مدارس در سطح استان با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش ذیربط .

– صدور دستور در زمینه ایجاد هزینه و پرداخت های مورد نیاز و تایید و امضاء اسناد و مدارک و حواله های مربوطه طبق مقررات.

– اخذ گزارش های مورد نیاز در زمینه فعالیتهای واحد تحت سرپرستی و بررسی و ارائه بموقع آن به سازمان .

-شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی استان بمنظور تعیین اولویت ها – خط مشی اجرائی بودجه-اعتلاء کمیت و کیفیت عملکرد

-هماهنگی با استانداری در زمینه فعالیت ها و وظایف محموله و اتخاذ تدابیر لازم در مواجه با بحران های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل- زلزله و …

-شرکت فعال در جلسات شورای آموزش و پرورش استان بمنظور تعیین اولویت های برنامه توسعه و شاخصهای توزیع اعتبار ات استانی .

– حضور در شوراهای مشورتی – همایشها- گردهمایی بنا بر ضرورت با نظر مافوق .

– انجام سایر امور محوله

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

Translate